Application Form
 
รูปถ่าย
PHOTO
One Team, Best Future
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
*
1. เงินเดือนที่ต้องการ
Priority of Applied Position 2. Expexted Salary  
  3. E-Mail
*
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร / PERSONAL DETAILS
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
*

Name - Surname (English)
*

Mr.
ส่วนสูง ซม.    น้ำหนัก กก.    อายุ ปี    วัน/เดือน/ปีเกิด     จังหวัดที่เกิด
Height Cms.    Weight Kgs.    Age Years    Date of Birth     Place of Birth
สัญชาติ    เชื้อชาติ    ศาสนา    บัตรประชาชนเลขที่
*
   ออกที่
Nationality Race Religion Identification No. Issed
สถานภาพสมรส     โสด     สมรส     หย่า     หม้าย     จำนวนบุตร คน
Marital status Single Married Divorced Widowed Number of child
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครซึ่งติดต่อได้สะดวก เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
Present address Contact telephone No.
สถานภาพทางทหาร   เรียนสำเร็จวิชารักษาดินแดนปีที่   ได้รับการยกเว้น   ยังไม่ได้เกณฑ์   จะถึงกำหนดเมื่อ
Military service status Passed Exempted Not Passed
บิดา ชื่อ นามสกุล อาชีพ     มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม
Father's name Father's surname Occupation Alive Dead
มารดา ชื่อ นามสกุล อาชีพ     มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม
Mother's name Mother's surname Occupation Alive Dead
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา-มารดาซึ่งติดต่อได้สะดวก เบอร์โทรศัพท์
Address Contact Number
จำนวนพี่น้อง คน ชาย คน หญิง คน คุณเป็นคนที่
Home many brother(s) or sister(s) do you have? Numbers of brother Numbers of sister You are child no.
โปรดกรอกรายละเอียด พี่น้อง / Please fill in the details of sister(s) or brother(s).
ลำดับ/No. ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname อายุ/Age อาชีพหรือตำแหน่ง/Occupation ที่อยู่บ้าน/บริษัท/สถานประกอบการ/Address
1.
2.
3.
4.
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เบอร์ติดต่อ ความสัมพันธ์
Person to contact in Case of Emergency Contact Number Relationship
ประวัติการศึกษา / EDUCATION BACKGROUND
ระดับการศึกษา
Education
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
Institute name and location
วุฒิที่ได้รับ
Certificate
วิชาเอก/สาขา
Major subject
คะแนนเฉลี่ย
GPA
เดือน/ปีที่จบ
Month/Year of graduation
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
High school/Vocational
อนุปริญญา/ปวส.
Diploma/Higher Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
ปริญญาโท
master Degree
อื่นๆ
Other
กิจกรรมพิเศษระหว่างศึกษา / Extracurricular activity
งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่สนใจ / Hobbies or activities
เพื่อนสนิทหรือคนที่รู้จักคุณ คิดว่าคุณเป็นคนเช่นไร / What your close friend or people who knew you say about you
อธิบายจุดเด่นของคุณที่บริษัทฯ ควรรับคุณเข้าทำงาน / Describe your good point thant Company should hire you
ประวัติการทำงาน (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ) / WORKING EXPERIENCE (Start with your present and previous position)
1.ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
Company's name Company's address
ตำแหน่ง รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
Position Description of work
ระยะเวลาทำงานจาก ถึง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
Employed Period from to Salary Reason for leaving
2.ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
Company's name Company's address
ตำแหน่ง รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
Position Description of work
ระยะเวลาทำงานจาก ถึง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
Employed Period from to Salary Reason for leaving
3.ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
Company's name Company's address
ตำแหน่ง รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
Position Description of work
ระยะเวลาทำงานจาก ถึง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
Employed Period from to Salary Reason for leaving
4.ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
Company's name Company's address
ตำแหน่ง รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
Position Description of work
ระยะเวลาทำงานจาก ถึง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
Employed Period from to Salary Reason for leaving
ประวัติการฝึกอบรม-สัมมนา / Training Course and seminar
ชื่อสถาบัน/Institute's name หัวข้อการฝึกอบรม/Course's name ระยะเวลา/Period วัน/เดือน/ปี Date/Month/Year
ความสามารถทางคอมฯ โปรแกรม     Ms.Word     Ms.Excel     Ms.Power Point     อื่นๆ
Computer skill Others
ความสามารถทางภาษา อังกฤษ     ดีมาก   ดี   พอใช้     ภาษาอื่นๆ (ระบุ) ดีมาก   ดี   พอใช้  
English skill Excellent Good Fair Other languages (Please specify) Excellent Good Fair
ความสามารถในการขับขี่   รถยนต์   รถจักรยานยนต์ อื่นๆ   ใบขับขี่รถหมายเลข
Driving ability Car Motorcycle Other Driven License NO.
บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว) / Reference (Cannot be a relative of family)
ลำดับ/No. ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname ตำแหน่ง/Position สถานที่ทำงาน/Company's name เบอร์ติดต่อ/Contact Number
1.
2.
3.
ท่านเคยผ่านการสัมภาษณ์งานในกลุ่มบริษัทไอชิน ทากาโอกะ (ประเทศไทย) จำกัดหรือไม่     เคย โปรดระบุ       ไม่เคย
Have you ever been interviewed with company in AISIN group before? Yes (Please specify) No
บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด บริษัท นวโลหะไทย จำกัด บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สยาม เอที อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไอชิน ทาคาโอก้า ฟาวดริ บางปะกง จำกัด
สุขภาพของท่าน   ดีมาก   พอใช้ ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ถ้ามี กรุณาระบุ   มี โปรดระบุ ไม่มี
Your health Excellent Fair Do you suffer from any prolonged illness? If "Yes", please specify No.
ท่านเคยถูกจับหรือเคยต้องคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับการลักขโมยหรือฉ้อโกงหรือไม่ เคย ไม่เคย
Have you ever been arrested or charged by the Police Department for involvement in any theft of fraud? Yes No

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัทฯจ้างเข้ามาทำงานตรวจสอบเอกสารที่นำมาสมัครงานไม่เป็นความจริง และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

I certify the information contained in this application is true. Any misrepresentation or omissions of any fact in my application can be justification for refusal of employment or for refusal of employment or if employed grounds for termination. I understand that my employment may be terminated with or without cause or notice, at any time, at the option of either the Company or myself.

เอกสารแนบ / Attach file :

*** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึก หากบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ***